Praca i oferty pracy w Pracownik24.pl
 
Pracownik24.pl
 
Szukam pracownika
 
Dla Pracownika
 
Partnerzy

Logowanie
email:
hasło:
przypomnij hasło

polecamy antywirus
 
 
 

bezpieczeństwo zapewnia
 
 
 

nasz główny partner
 
 
 

Zamieść ogłoszenie
 
 
 

finanse - podatki
 
 
 

serwis branży TSL
 
 
 

 

 

Regulamin Pracownik24.pl

 

Warunki ogólne korzystania z serwisu Pracownik24.pl.

 

1.   Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu - zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

2.   Definicja użytych pojęć w niniejszym regulaminie oraz polityce prywatności:

·         Użytkownik- każda osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w serwisie Pracownik24.pl.

·         Pracownik- użytkownik, osoba fizyczna zarejestrowana w serwisie Pracownik24.pl., poszukująca pracy

·         Pracodawca- użytkownik, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana w serwisie Pracownik24.pl. w celu pozyskania pracownika

·         Administrator/ Właściciel- Fidus Consult Bartłomiej Miedziński właściciel i administrator serwisu Pracownik24.pl z siedzibą w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 74/3, NIP 958-119-08-85

·         Pracownik24.pl- serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.pracownik24.pl, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń oraz CV. W niniejszym regulaminie określa również Administratora.

·         Rejestracja- założenie konta użytkownika w serwisie Pracownik24.pl

·         Portal/ Serwis- witryna znajdująca się pod adresem www.pracownik24.pl

·         Ogłoszenie- ogłoszenie jest zamieszczane przez Pracodawcę i jest ogólnodostępne na łamach serwisu Pracownik24.pl po opublikowaniu przez Pracodawcę

·         CV- Curriculum Vitae osoby fizycznej publikowane przez Pracownika na stronach serwisu Pracownik24.pl dostępnych dla Pracodawców, którzy uzyskali dostęp do tych stron poprzez rejestrację.

3.    Usługi oferowane przez portal skierowane są do: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej Użytkownikiem, Pracownikiem, Pracodawcą.

4.    W celu dobrowolnego korzystania z portalu jest wymagana rejestracja Użytkownika.

5.    Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać wszystkie wymagane dane w formularzu rejestracyjnym zgodnie z prawdą.

6.    Zamieszczając ogłoszenie, ofertę, CV Użytkownik jest zobowiązany podawać informacje zgodne z prawdą i przestrzegać przepisów prawa.

7.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, materiały oraz inne informacje zamieszczane przez Użytkowników, ani za ich prawdziwość.

8.    Użytkownik portalu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora portalu drogą mailową lub telefoniczną o nieprawdziwych, nieuczciwych, nielegalnych lub wulgarnych treściach, materiałach zamieszczonych w portalu.

9.    Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika (blokada konta lub publikacji Użytkownika) lub do zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny. Użytkownik nie może ubiegać się o zwrot kosztów za usuniętą przez Administratora publikację w przypadku, gdy Użytkownik złamał zasady korzystania z portalu, lub gdy na prośbę Administratora nie dokonał wymaganych zmian w wyznaczonym terminie. Administrator portalu może czasowo wstrzymać świadczenie usług, a ich wznowienie nastąpi po skorygowaniu zamieszczonej przez Użytkownika publikacji zgodnie z uwagami Administratora. Jeżeli użytkownik korzystał z płatnych usług to ich czas publikacji zostanie wydłużony o czas wstrzymania publikacji, pod warunkiem, iż wstrzymanie świadczenia usług nie było spowodowane złamaniem zasad niniejszego regulaminu.

10.  Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi publikacji ogłoszenia, treści, materiałów bez podania przyczyny.

11.  Jeżeli Użytkownik zawarł ogłoszenie płatne na czas określony lub nieokreślony, które zostało aktywowane (opublikowane w serwisie) i zostanie usunięte (dezaktywowane) na prośbę lub bezpośrednio przez Użytkownika to nie przysługuje mu zwrot opłat za niewykorzystany (krótszy) okres jego publikacji.

12. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim loginu i hasła oraz jest zobowiązany z należytą starannością chronić ich przed osobami trzecimi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane na koncie Użytkownika jeśli zostały one dokonane poprzez jego konto.

13. Administrator ma prawo swobodnie zmieniać zakres świadczonych usług oraz dokonywać zmian w portalu, jakie uzna za stosowne. Jednocześnie Administrator ma prawo zawieszać (wstrzymywać) pracę portalu lub ograniczać dostęp do jego zawartości. W przypadku wstrzymania pracy portalu przez okres dłuższy niż 14 dni Użytkownikom, którzy zapłacili za usługi, a nie były one świadczone przez określony w cenniku czas, to przysługuje zwrot kosztów adekwatny do niewykorzystanego okresu świadczonych usług według następującego wzoru: X / Y * D = Z, gdzie X oznacza koszt ogłoszenia, Y oznacz liczbę dni kalendarzowych na jakie zostało wykupione ogłoszenie, D oznacza liczbę dni kalendarzowych na jakie zostało wykupione ogłoszenie pomniejszoną o liczbę dni kalendarzowych, w których ogłoszenie było publikowane, czyli liczba dni, w których ogłoszenie nie było publikowane, Z oznacza przysługujący zwrot kosztów

14. Administrator ma prawo swobodnie dokonywać zmian w cenniku oraz w zakresie promocji wszystkich świadczonych usług zarówno płatnych jak i bezpłatnych.

15. Podstawą do wyceny usług świadczonych przez Administratora i obciążenia Użytkownika jest cennik dostępny na łamach portalu, z wyjątkiem realizowania usług na indywidualnych zasadach (nietypowych, bądź nie określonych w cenniku), które zostały ustalone pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

16.  Ogłoszenie może zostać opublikowane na łamach portalu dopiero wtedy, gdy Administrator otrzyma należność za niniejszą publikację oraz inne stosowne do sytuacji opłaty. Administrator ma prawo dowolnie decydować o tym, czy ogłoszenie zostanie opublikowane przed, czy po otrzymaniu zapłaty za usługi i nie ma obowiązku informować o tym Użytkownika. W celu zrealizowania usługi Użytkownik na prośbę Administratora jest zobowiązany przedstawić dowód zapłaty za usługę. Administrator ma prawo podpisywania indywidualnych umów/porozumień z użytkownikami serwisu Pracownik24.pl, które będą określać indywidualne warunki płatności oraz wysokości opłat.

17.  Zakup ogłoszeń realizowany jest za pośrednictwem serwisu Platnosci.pl, którego właścicielem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, KRS 0000274399, na podstawie zawartej umowy o uczestnictwie w Systemie Platnosci.pl

18. Ogłoszenie może zostać opublikowane z kilkudniowym opóźnieniem ze względu na wewnętrzne procedury Administratora lub współpracujące z Administratorem podmioty.

19. Administrator może zażądać od Użytkownika dokumentów (np.: decyzja o nadaniu numeru Regon, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, dowód osobisty, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.), w celu sprawdzenia  autentyczności danych zawartych przez Użytkownika w serwisie. Dokumenty te mogą być wymagane do wglądu w oryginale lub w postaci kopii. Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia usług Użytkownikowi a nawet trwale usunąć jego konto założone w serwisie, gdy ten nie udostępni wymaganych dokumentów.

20. Użytkownik zarejestrowany jako Pracodawca (przedsiębiorca), który nie dokonał żadnego zakupu w serwisie, w celu skorzystania z bazy CV jest zobowiązany przedstawić Administratorowi (zgodnie z punktem 18 niniejszego regulaminu) dokumenty potwierdzające prowadzenie przedsiębiorstwa. Użytkownik- Pracodawca, który uzyska dostęp do bazy CV, może z niej korzystać tylko i wyłącznie do celów rekrutacji pracowników i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883). Wykorzystanie danych zawartych w bazie CV do jakichkolwiek innych celów niż rekrutacja pracowników, jest całkowicie zabronione i grozi doniesieniem do odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa.

21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zgromadzonych danych o Użytkownikach w bazie CV w innych celach niż rekrutacja pracowników, przez Użytkowników, którzy uzyskali do niej dostęp.

22. Opublikowanie CV przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych, w celach rekrutacyjnych, przez Użytkowników (Pracodawców), którzy uzyskali dostęp do bazy CV.

23. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia jakie mogą mieć miejsce pomiędzy Użytkownikami w życiu codziennym, które powstały w wyniku korzystania z portalu.

24. Treści zamieszczane przez Użytkownika mogą być wyświetlane w innym układzie graficznym niż ten, który został stworzony przez Użytkownika.

25. Reklamacje Administrator przyjmuje na adres e-mail reklamacja@pracowni24.pl

26. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych.

27. Administrator ma prawo nie odpowiedzieć na reklamację, gdy ta wynika z nieznajomości regulaminu lub z nieumiejętności użytkowania portalu, niezastosowania się do uwag i zaleceń Administratora przez Użytkownika.

28. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępie do portalu lub innego rodzaju zdarzenia, niedogodności, na które Administrator lub podmioty współpracujące z Administratorem w obsłudze portalu nie mają bezpośredniego wpływu.

29. Administrator może przekazać reklamację do podmiotów współpracujących z Administratorem lub do innych podmiotów, które za pośrednictwem portalu świadczą usługi, gdy reklamacja dotyczy bezpośrednio tych podmiotów.

30. Administrator ma pełny i nieograniczony wgląd do kont Użytkowników z możliwością ich edycji. Na prośbę Użytkownika Administrator może dokonywać zmian w jego koncie.

31. Administrator może dowolnie i w każdej chwili dokonywać zmian w regulaminie.

32. Administrator będzie informował Użytkowników o dokonanych zmianach w regulaminie na łamach portalu lub mailem. Informacje o zmianie regulaminu będą publikowane przez okres minimum 7 dni. Użytkownik w celu poznania aktualnego regulaminu winien raz na 7 dni odwiedzać portal, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami.

33. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu maila lub umieszczeniu informacji przez Administratora na łamach portalu o zmianach w regulaminie zapoznać się z nimi, gdyż zalogowanie się do serwisu po opublikowaniu przez Administratora ogłoszenia o zmianach w regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

34. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Użytkownik nie może zalogować się w portalu i niezwłocznie powinien poinformować o tym Administratora.

35. Administrator portalu dołoży wszelkich starań, aby portal i świadczone za jego pośrednictwem usługi działały poprawnie i bez zakłóceń.

36. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgromadzonych danych Użytkowników i o Użytkownikach, jeśli nie miał na nią bezpośredniego wpływu.

37. Użytkownik dokonując rejestracji w portalu dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DZ.U. 1997 Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych, w celach marketingowych przez Fidus Consult Bartłomiej Miedziński, Gdynia ul. Świętojańska 74/3, NIP: 958-119-08-85. Wykorzystywanie danych w celach marketingowych, upoważnia Administratora do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną oraz innymi środkami przekazu o charakterze informacyjnym oraz reklamowym w imieniu własnym i na rzecz partnerów handlowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników i ich bezpieczeństwie określa załącznik nr 1 „Polityka prywatności” do niniejszego regulaminu

38. Właścicielem oraz Administratorem portalu jest Fidus Consult Bartłomiej Miedziński, Gdynia ul. Świętojańska 74/3, NIP: 958-119-08-85

39. Serwis Pracownik24.pl jest chroniony prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści, materiałów oraz wszelkich innych elementów serwisu bez zgody właściciela-Administratora, z wyjątkiem tych materiałów, które są do tego przeznaczone, stosując się przy tym do niniejszego regulaminu.

40. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12.2007

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracownik24.pl

Polityka prywatności

 

1.   Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu Pracownik24.pl jest Fidus Consult Bartłomiej Miedziński, Gdynia ul. Świętojańska 74/3, NIP: 958-119-08-85

2.   Administrator gwarantuje bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych oraz ich bezpieczne przetwarzanie.

3.   Użytkownik ma pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz możliwość ich edycji, po zalogowaniu się w portalu.

4.   Na prośbę Użytkownika Administrator w każdej chwili może zaprzestać przetwarzać jego dane lub je usunąć, jednakże wiąże się to z usunięciem konta Użytkownika i zaprzestania świadczenia usług.

5.   Użytkownik powinien aktualizować swoje dane tak, aby zawsze były zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

6.   Użytkownik rejestrując się w portalu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z punktem 22 oraz 37 regulaminu serwisu Pracownik24.pl.

7.   Niektóre usługi dostępne w portalu (np. zamieszczenie CV) wymagają ujawnienia niektórych informacji/danych o Użytkowniku (imię, wiek, wykształcenie, nr NIP, nr telefonu itp.) więc jeśli Użytkownik nie chce, aby takie dane były publikowane na łamach portalu i były dostępne dla innych Użytkowników, którym Administrator je udostępni, to nie powinien on korzystać z danej usługi.

8.   Przed wprowadzeniem ogłoszenia i jego akceptacją Użytkownik powinien upewnić się poprzez „podgląd”, czy zawarte w publikacji dane będą zgodne z jego zamierzeniami.

KONIEC REGULAMINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyszukaj.com pozycjonowanie Autogiełda, Domy, Darmowe ogłoszenia, Staże i praktyki, Kwatery, Randki, Darmowe strony www, Katalog stron internetowych, Search engine, Darmowe strony, Darmowe ulotki www, Free web page, Darmowe szablony stron, Baza darmowych artykułów, Darmowe konta www, Sprawdź Page Rank, Wymiana linków, Automated links exchange, Darmowa pomoc prawna,

  Regulamin | Cennik | Kontakt | Dodaj ogłoszenie  
Copyright © 2006-2007 Pracownik24.pl   Wszelkie prawa zastrzeżone